10 pijlers

Rotterdam Lekker Fit! moet er voor zorgen dat gezond gedrag weer vanzelfsprekend wordt. Het project bestaat uit tien pijlers die elkaar aanvullen, maar elk een eigen doel dienen. Alleen de Lekker Fit!-scholen maken gebruik van alle tien de onderdelen. Sommige pijlers worden ook beschikbaar gesteld voor de overige basisscholen, zoals het lespakket 'Lekker Fit!'.

Pijler 1: Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd

Kinderen van groep drie tot en met acht krijgen minimaal drie keer per week onder schooltijd gymles van een bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs. Aanvullend vinden na schooltijd sport- en spelactiviteiten plaats. De locaties van de lessen variëren van een gymzaal in de buurt van de school tot een trapveldje of een speeltuin in de buurt.

Pijler 2: De komst van de 'gymleraar nieuwe stijl'

De vakleerkracht die ingezet wordt voor de extra gymlessen op school wordt ‘gymleraar nieuwe stijl’ genoemd, omdat van hem/haar meer competenties worden gevraagd dan van de traditionele gymleraar. Vooral het vele organiseren en het sturen op het behalen van de projectdoelstellingen zijn daarin nieuw. Tijdens Lekker Fit! bijeenkomsten stemmen de gymleraren hun activiteitenaanbod met elkaar af en wisselen zij kennis en ervaringen uit.

Pijler 3: Lespakket Lekker Fit!

Het lespakket Lekker Fit! behandelt de thema’s gezonde voeding en beweging. In iedere groep worden theorielessen en praktijklessen gegeven over deze thema’s. De leerlingen krijgen ook thuisopdrachten mee. Het lespakket is in Rotterdam met diverse partners ontwikkeld. In tegenstelling tot op andere scholen in Nederland is dit lespakket op de Rotterdamse scholen slechts één van de tien pijlers. Lekker Fit! is meer dan een lespakket.

Pijler 4: Sportlessen als opstap naar de sportvereniging

De deelnemende scholen kunnen hun leerlingen kennis laten maken met verschillende takken van sport. Sportverenigingen uit de buurt presenteren zich met kennismakingslessen op school. Zo leren de leerlingen bestaande sportmogelijkheden dicht bij huis kennen. Geregeld worden lessen gegeven door topsporters.

Pijler 5: Sportverenigingen terug in de wijken

In wijken waar onvoldoende sportverenigingen zijn, activeert en ondersteunt de Stichting Rotterdam Sportsupport verenigingen om een satellietlocatie op te zetten. Dat kan door de oprichting van een schoolsportvereniging (SSV), waarbij leerlingen op school of een locatie nabij de school trainen. Sommige vakleerkrachten in het project zijn naast gymleraar nieuwe stijl ook de coördinator van zo’n SSV. Zij hebben een centrale rol in de afstemming met verenigingen en spelen een belangrijke rol in het stimuleren van kinderen.

Pijler 6: Monitoring

De Gymleraar Nieuwe Stijl werkt met een leerlingvolgsysteem gericht op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Verschillende leerlijnen worden gedurende het jaar getoetst. Daarnaast doet elk kind 1x per jaar mee aan de Lekker Fit! test. Tijdens deze test worden uithoudingsvermogen, gewicht en lengte van de kinderen op speelse wijze gemeten. De resultaten worden opgeslagen in het Lekker Fit! online- registratiesysteem: de Fitmeter. De fitmeter bevat ook informatie over deelname aan activiteiten, sportgedrag en algemene informatie over bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen en het bezit van zwemdiploma’s.

Pijler 7: Onderzoek

Gedurende de loop van het programma worden er structureel effect- en tussenmetingen gedaan. Daaruit blijkt dat Lekker Fit! werkt: op de Lekker Fit! scholen neemt overgewicht minder snel toe dan op andere scholen in Rotterdam. Ook is in 2011 een social marketing onderzoek opgezet om te onderzoeken wat ouders en kinderen juist wel of niet doen om gezond te leven en te bewegen.

Pijler 8: Inzet van een schooldiëtist

Dankzij de schooldiëtist worden ouders ondersteund om overgewicht bij hun kinderen te voorkomen of aan te pakken. Als uit de metingen (pijler 6) blijkt dat kinderen vermoedelijk kampen met overgewicht, kunnen de ouders en het kind voor advies terecht bij de schooldiëtist. Heeft een kind ernstig overgewicht (obesitas) of ernstige motorische achterstanden, dan vindt er een doorverwijzing naar de huisarts plaats. Om de drempel voor de ouders zo laag mogelijk te maken is het spreekuur van de schooldiëtist op de school zelf. Lees hier meer over de schooldiëtist.

Pijler 9: Voeding en gezonde keuzes

Er wordt op vele manieren aandacht besteed aan voeding en gezonde keuzes. Hiervoor wordt aangesloten bij bestaande programma’s. Zo is het Kinderkookcafé gestart in combinatie met Schooltuinieren. Ook kunnen Lekker Fit! scholen deelnemen aan het programma Superchefs. Dit is een programma van het Voedingscentrum waarin kinderen van elf en twaalf jaar leren welke ingrediënten er in voedsel zitten en hiermee verantwoorde maaltijden leren koken. Naast de aansluiting bij bestaande programma’s is door Lekker Fit! zelf het project Lekker Fruit! gestart, waarbij structureel fruit eten in de ochtendpauze gestimuleerd wordt.

Pijler 10: Oudervoorlichting

Ouders zijn het voorbeeld voor hun kinderen. Lekker Fit! organiseert daarom, in samenwerking met de school, ouderbijeenkomsten. Hierin staan vier thema’s centraal: elke dag ontbijten, minder gezoete dranken, minder televisie kijken en meer bewegen.