Aanvraag gymuren

Wat is het?

Ieder jaar zijn scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) verantwoordelijk voor het aanvragen van gymuren in sportaccommodaties.

Voor de kerstvakantie verstuurt directie Jeugd & Onderwijs de zogenaamde “decemberbrief” aan de schoolbesturen. In deze brief wordt o.a. aangegeven dat de aanvraag voor gymuren moet worden ingediend middels het Digitaal Onderwijs Loket. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Daar wordt pas nadat alle andere aanvragen zijn verwerkt naar gekeken. Als er geen aanvraag binnenkomt, wordt het rooster van het voorgaande schooljaar aangehouden.

De toewijzing van het aantal uren wordt bepaald door het aantal leerlingen dat een school heeft. Jeugd enOnderwijs gebruikt hiervoor de oktober telling en hanteert deze aantallen voor het opvolgende schooljaar. Bij de aanvraag dient te worden aangegeven of de school een Lekker Fit! school is. Daarop wordt dan een extra norm toegekend, zodat het derde beweegmoment en de naschoolse beweegmomenten worden meegerekend.

Wat is het doel?

  • Het verkrijgen van (voldoende) uren gymaccommodatie om het volledige bewegingsonderwijs inclusief Lekker Fit! te kunnen uitvoeren.

Wie doet wat?

School

  • Vraagt gymuren tot uiterlijk 16.30 uur aan via het bestuur of via het Digitaal Onderwijs Loket.
  • Controleert of het conceptrooster klopt. Zo niet, dan geeft de school de wijzigingen door.
  • Indien een school een schoolsportvereniging heeft, dienen de extra uren die nodig zijn via Sportsupport geregeld worden. De school heeft een controlerende taak.

Gymleraar Nieuwe Stijl

  • Controleert met de schooldirectie of de juiste gymuren worden aangevraagd.

Randvoorwaarden

  • Medewerking vanuit Jeugd & Onderwijs om dit volledig over te nemen en de Lekker Fit! norm aan te houden.

Prestatie indicator

  • School vraagt jaarlijks voor 1 febr de gymuren aan bij Jeugd & Onderwijs via het Digitaal Onderwijs Loket.
  • Indien het aanvragen via het bestuur gaat levert de school de aanvraag bij het bestuur in voor medio januari.

Tijdspad

[widgetkit id="12" name="Tijdspad accommodatieaanvraag"]

Downloads

No items found.