Gesprekscyclus Lekker Fit! school

Wat is het?

De gesprekscyclus bestaat uit een startgesprek, een voortgangsgesprek en een evaluatiegesprek. Tijdens deze gesprekken staat de uitvoering van het project Lekker Fit! op school centraal. In deze gesprekken worden afspraken gemaakt ten aanzien van het bestaande programma en worden er eventueel nieuwe speerpunten bepaald. Het start- en evaluatiegesprek kunnen gecombineerd worden.

Wat is het doel?

Binnen de gesprekscyclus worden nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de 10 pijlers van Lekker Fit!. Als leidraad gelden de prestatieindicatoren die per pijler zijn beschreven. Daarnaast worden samen met de school nieuwe speerpunten voor het nieuwe schooljaar bepaald.

Startgesprek

Vindt aan het begin van het schooljaar plaats.

Voortgangsgesprek

Vindt halverwege het schooljaar plaats. Tijdens dit gesprek worden de in het startgesprek gemaakte afspraken tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Evaluatiegesprek

Vindt aan het einde van het schooljaar plaats. Tijdens dit gesprek worden alle afspraken geëvalueerd en eventuele knelpunten en verbeterpunten besproken. Daarnaast wordt er een doorkijk gemaakt naar het nieuwe schooljaar.

Wie doet wat?

School

Deelnemer startgesprek, voortgangsgesprek en evaluatiegesprek.

Nodigt voor het start –en evaluatiegesprek relevante gesprekspartners uit die direct betrokken zijn bij de uitvoering van Lekker Fit!. De school draagt tevens zorg voor de verslaglegging van deze gesprekken en het bewaren van de gespreksverslagen.

Gymleraar Nieuwe Stijl

Deelnemer startgesprek, voortgangsgesprek en evaluatiegesprek.

Groepsleerkracht

Optionele deelnemer startgesprek en evaluatiegesprek.

Schooldiëtist

Optionele deelnemer startgesprek en evaluatiegesprek.

Medewerker ouderbetrokkenheid

Optionele deelnemer startgesprek en evaluatiegesprek.

Randvoorwaarden

  • Het overzicht van Lekker Fit! waarin de prestatie-indicatoren per pijler beschreven staan dient als richtlijn te worden gebruikt met betrekking tot de uitvoering van Lekker Fit!
  • Vanuit Lekker Fit! zijn formats beschikbaar ten behoeve van de verslaglegging van de gesprekken. (Zie hoofdstuk 5 bijlage.)

Prestatie indicator

  • Minimaal 2 keer per jaar een gesprek t.a.v. de uitvoering van Lekker Fit!.
  • De school stuurt de gespreksverslagen voor 1 april 2016 naar Lekker Fit!